GDPR 

 

Spoločnosť Izolácie stavieb s.r.o.  kladie vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že zo strany Izolácie stavieb s.r.o. môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu "Informácie o spracúvaní osobných údajov", ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách. Uvedený dokument je k dispozícií v písomnej forme na centrále spoločnosti Izolácie stavieb  s r.o. č.464  90638 Rohožník

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Izolácie stavieb s.r.o. prostredníctvom emailu na adrese admin@izolaciestavieb.sk alebo písomne na adrese: Izolácie stavieb s r.o. č.464 90638 Rohožník

 
 

Kontakt

Izolácie stavieb č.464.
Rohožník 906 38
IČO - 46115471
DIČ - 2023268973
DIČ DPH - SK2023268973
tel: + 421 905 543 430, Obchodné oddelenie
tel: + 421 905 504 256, Stavba 1
tel: + 421 915 999 027, Stavba 2
tel: + 421 919 219 963, Servis
tel: + 421 905 579 804, Doprava
info@izolaciestavieb.sk